Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Tiszavirág utcai önkormányzati telkek értékesítése

 

Pályázati felhívás – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (belterületi építési telkek) értékesítése

 

Röszke Község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Röszke Község Önkormányzata,

6758 Röszke, Fő utca 84.

Telefonszám: 62/573-030

E-mail: jegyzo@roszkenet.hu

 

2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (belterületi építési telkek) értékesítése

 

3.  A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egyfordulós.

 

4.   Pályáztatásra kerülő ingatlanok adatai:  

 

helyrajzi szám:

 

cím:

 

kivett megnevezés:

 

területe:

 

bejegyzett jogok:

 

Röszke belterület 1119/1

 

6758 Röszke, Tiszavirág utca 2.

 

kivett beépítetlen terület

769 m2

Vezetékjog az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. javára. Az érintett terület 1 m2.

 

Röszke belterület 1119/2

 

6758 Röszke, Tiszavirág utca 4.

 

kivett beépítetlen terület

759 m2

Vezetékjog az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. javára. Az érintett terület 1 m2.

 

Röszke belterület 1119/3

 

6758 Röszke, Tiszavirág utca 6.

 

kivett beépítetlen terület

737 m2

Vezetékjog az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. javára. Az érintett terület 1 m2.

 

Röszke belterület 1119/4

 

6758 Röszke, Tiszavirág utca 8.

 

kivett beépítetlen terület

715 m2

Vezetékjog az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. javára. Az érintett terület 1 m2.

 

Röszke belterület 1119/5

 

6758 Röszke, Tiszavirág utca 10.

 

kivett beépítetlen terület

738 m2

Vezetékjog az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. javára. Az érintett terület 2 m2 és 41 m2.

 

 

Az ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada kerül értékesítésre.

 

Az ingatlanok közművesítve (víz, szennyvíz, áram és gáz) kerülnek értékesítésre. Az ingatlanok a bejegyzett vezetékjogon túl per- teher és igénymentesek.

 

Az ingatlanok vételárát a kiíró az alábbiak szerint határozza meg:

  

 

helyrajzi szám:

 

cím:

 

kivett megnevezés:

 

területe:

 

vételár:

Röszke belterület 1119/1

6758 Röszke, Tiszavirág utca 2.

kivett beépítetlen terület

769 m2

7.690.000.- Ft,

azaz hétmillió-hatszázkilencvenezer  forint

Röszke belterület 1119/2

6758 Röszke, Tiszavirág utca 4.

kivett beépítetlen terület

759 m2

7.590.000.- Ft,

azaz hétmillió- ötszázkilencvenezer forint

Röszke belterület 1119/3

6758 Röszke, Tiszavirág utca 6.

kivett beépítetlen terület

737 m2

7.370.000.- Ft,

azaz hétmillió- háromszázhetvenezer forint

Röszke belterület 1119/4

6758 Röszke, Tiszavirág utca 8.

kivett beépítetlen terület

715 m2

7.150.000.- Ft,

azaz hétmillió- százötvenezer forint

Röszke belterület 1119/5

6758 Röszke, Tiszavirág utca 10.

kivett beépítetlen terület

738 m2

7.380.000.- Ft,

azaz hétmillió- háromszáznyolcvanezer forint

 

 5.  Az ajánlatok benyújtásának helye:

 Röszkei Polgármesteri Hivatal 6758 Röszke, Fő utca 84. szám.

 

6.  Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok kizárólag az Önkormányzat által, erre a pályázati célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújthatók be. A Pályázati Adatlap a www.roszke.hu honlapon és a Röszkei Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán elérhető.

 

Az ajánlatot tartalmazó Pályázati Adatlapot zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

 

A zárt borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni:

 

Röszke belterület 1119/1 hrsz.ú ingatlanra tett ajánlat esetén:

„Pályázati ajánlat a Röszke, belterület 1119/1 helyrajzi számú, természetben a 6758 Röszke, Tiszavirág utca 2. szám alatti  ingatlan megvételére"

 

Röszke belterület 1119/2 hrsz.ú ingatlanra tett ajánlat esetén:

„Pályázati ajánlat a Röszke, belterület 1119/2 helyrajzi számú, természetben a 6758 Röszke, Tiszavirág utca 4. szám alatti ingatlan megvételére"

 

Röszke belterület 1119/3 hrsz.ú ingatlanra tett ajánlat esetén:

„Pályázati ajánlat a Röszke, belterület 1119/3 helyrajzi számú, természetben a 6758 Röszke, Tiszavirág utca 6. szám alatti ingatlan megvételére"

 

Röszke belterület 1119/4 hrsz.ú ingatlanra tett ajánlat esetén:

„Pályázati ajánlat a Röszke, belterület 1119/4 helyrajzi számú, természetben a 6758 Röszke, Tiszavirág utca 8. szám alatti ingatlan megvételére"

 

Röszke belterület 1119/5 hrsz.ú ingatlanra tett ajánlat esetén:

„Pályázati ajánlat a Röszke, belterület 1119/5 helyrajzi számú, természetben a 6758 Röszke, Tiszavirág utca 10. szám alatti ingatlan megvételére"

 

7.  A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázatok nyertese az adott ingatlanra érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő/közös ajánlat esetén ajánlattevők lesz/lesznek. 

 

8.  Az ajánlat tartalmi elemei, a pályázaton való részvétel feltételei:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 -    pályázó/ közös ajánlat esetén pályázók nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, elérhetőségét,

-   a pályázat tárgyát képező, megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát, területét, megnevezését, természetbeni elhelyezkedését,

-    a pályázónak/ közös ajánlat esetén a pályázóknak egyértelműen nyilatkozni kell az ingatlan 1/1 tulajdonrészért felkínált vételár összegéről, melynek meg kell egyeznie a jelen pályázati felhívás 4. pontjában meghatározott vételár összegével

-   nyilatkozatot az alábbi feltételek vállalásáról:

Ø  pályázó vállalja az ingatlanon lakóépület építését 5 éven belül és pályázó köteles a lakóépület építésére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az erről szóló igazolást (pl.: használatba vételi engedély, hatósági bizonyítvány) az Önkormányzat felé határidőben benyújtani,

Ø  pályázó vállalja, hogy amennyiben a lakóépület építését a hatályos jogszabályoknak megfelelő igazolás (pl.: használatba vételi engedély, hatósági bizonyítvány) benyújtásával 5 éven belül nem tudja igazolni, akkor köteles a határidő lejártát követő naptól kezdődően a beépítési kötelezettség teljesítéséig - a lakóépület építésére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az erről szóló igazolás (pl.: használatba vételi engedély, hatósági bizonyítvány) Önkormányzat részére történő benyújtásáig- minden késedelemmel érintett naptári nap után napi 1.500.- Ft, azaz ezerötszáz forint kötbér megfizetésére az Önkormányzat részére

Ø  pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ingatlanra beépítési kötelezettség és az azt biztosító elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban az új lakóépület felépítésére vonatkozó igazolás (pl.: használatba vételi engedély, hatósági bizonyítvány) benyújtásáig (az Önkormányzat tájékoztatja a pályázót, hogy a beépítési kötelezettség és az elidegenítési tilalom törlése az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlan tulajdonos kérelmére történik majd a vállalt feltételek, a beépítési kötelezettség teljesítése után),

Ø  a vételár egy összegben, átutalással történő megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot,

Ø  a pályázati felhívásban foglaltak teljes mértékben történő elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,

Ø  nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatban a pályázó megtévesztő vagy valótlan adatot nem közölt, vagy ilyen nyilatkozatot nem tett,

Ø  nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul, hogy az Önkormányzat a pályázatban megadott adatokat kizárólag a pályázat elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bírálóknak továbbítsa, és azokat 5 évig megőrizze.

 

A pályázati eljárásban kizárólag magánszemélyek lehetnek ajánlattevők és egy magánszemély csak egy ingatlanra tehet ajánlatot.

Egy adott ingatlanra közös ajánlatot (pl.feleség-férj) is lehet tenni.

A vételár megfizetése kizárólag egy összegben átutalással lehetséges.

 

9.  Az ajánlatok benyújtásának ideje:

2023. október 1-től folyamatosan

  

10.   A pályázati eljárásra, az ingatlanra vonatkozó további információ kérése, az ingatlan megtekintésével kapcsolatos időpontegyeztetés:

 

Borbásné Márki Márta polgármester, tel.: 06 62/573-030

  

11.   Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:

  ·        A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei (ügyvédi költség, földhivatali eljárási díj, stb.) a vevőt terhelik.

 

·        Érvénytelen a pályázat, ha

  •   a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,
  • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
  •  a pályázati felhívásban meghatározott vételárnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,
  • egy pályázó több meghirdetett ingatlanra nyújt be pályázatot.

 

 12.    Egyéb tájékoztatás:

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Nvtv.) 14. § alapján amennyiben az ingatlan bruttó nyilvántartási értéke meghaladja az 5.000.000,- Ft összeget, úgy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

 

A tulajdonos Önkormányzat javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.

 

13.    Jogfenntartó nyilatkozat:

 

A tulajdonos Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás során bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. A tulajdonos Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is -saját döntése alapján indokolás nélkül- eredménytelennek (sikertelennek) nyilváníthatja, illetve -saját döntése alapján indokolás nélkül- jogosult az ajánlatot tevővel történő szerződés megkötésének megtagadására. Ebben az esetben a tulajdonos Önkormányzatot semmilyen szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A tulajdonos Önkormányzattal szemben az ajánlattevők nem jogosultak semmilyen igényt -ideértve különösen, de nem kizárólag a jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó vagy egyéb megtérítési igényt- érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy eredménytelenné (sikertelenné) nyilvánításával, valamint a tulajdonos Önkormányzat általi szerződés megkötésének megtagadásával összefüggésben.

 

 

 

Röszke Község Önkormányzata

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Minden jog fenntartva © 2024 Röszke Község