I. Pótvizsga időpontja 2016. augusztus 26. (péntek) 10 órai kezdéssel. Gyülekező a főépület földszinti folyosóján 9:45-től.

II. Osztályozó vizsga időpontja 2016. augusztus 26. (péntek) 9 órától és 2016. augusztus 29. (hétfő) 9 órától.

III. Tankönyvosztás és ebédfizetés

Helyszíne: főépület I. emelet

Időpontjai:

2016. augusztus 29. (hétfő) 9:00 – 14:00 óráig

2016. augusztus 30. (kedd) 14:00 – 18:00 óráig.

A kedvezményre jogosító dokumentumokat hozzák magukkal!

Kedvezményes étkezési térítési díjfizetésre jogosult az a szülő, aki:

- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,

- közös háztartásban 3 vagy több gyermeket nevel,

- tartósan beteg gyermeket nevel.

Kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. (A kedvezményt az iskolában egy nyilatkozat kitöltésével kérheti és az igazolás bemutatásával.)

IV. Tanévnyitó ünnepély

2016. augusztus 31. (szerda) 17:00 órai kezdettel.

Helyszín: az iskola Sportcsarnoka

V. Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök)

Gyülekezés az iskolaudvarban 7:30 - ig.

.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. §-a és a 341/J. §-a rendelkezései szerint – figyelemmel a Pp. 397/I. § (2) bekezdés b) és c) pontjára – a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben és a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a keresetlevelet elektronikus úton köteles benyújtani.

.

Tisztelt Röszkei Lakosok, Ingatlan-tulajdonosok!

Magyarország eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg a különböző (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) nyilvántartásokban szereplő valós címadatokat egyetlen naprakész és pontos nyilvántartásba egyesítse. A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan-tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:

Helyi Építési Szabályzatunk ismét változtatásra szorul helyi vállalkozások és az önkormányzat fejlesztési szándékai miatt.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik.

Az eljárással egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, melynek keretében partnereinknek 2016. augusztus 03-tól kezdődően 15 nap áll rendelkezésre, hogy a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

A módosítás tervanyaga és a partnerségi rendről szóló határozat innen letölthető: http://www.ujleptekbt.hu

(„Röszke” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban)


Borbásné Márki Márta s.k.

polgármester

Tisztelt Lakosság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontja alapján az Önkormányzat kötelező feladata a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, melyre évek óta a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján kerül sor.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény április 1-jén hatályba lépett módosítása, valamint a vonatkozó végrehajtási szabályok jelentős változásokat vezettek be a közszolgáltatás vonatkozásában.

.

Az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016. május 3-tól újra támogatási pályázatot hirdetett meg az áramdíj megfizetésével küzdő háztartások megsegítésére az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén. A pályázatot most is két kategóriában lehet beadni:

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.