3.Köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is


 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj:

 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Az étkezési térítési díj nettó: 516 Ft/nap/fő.

 

 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg - az 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a szerint: 


a) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

-  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

-        olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

-         olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

-        nevelésbe vették;

 

b)     Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

-        az a) pont szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

 

A kedvezmény igénybevételéhez minden tanév kezdetén, valamint a jogosultság változásakor nyilatkozni kell az intézményben használt igénylőlapon.