Ugrás a fő tartalomhoz Ugrás az elérhetőséghez

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ

 

Intézményvezető: Kónya Tünde

Elérhetőség:

Cím: 6758 Röszke, Rákóczi Ferenc u. 22.

E-mail: csalad@roszkenet.hu

Telefon: 62/573-820, 62/573-821  

 

 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó települések a szociális alapszolgáltatásokat intézményi keretek között látják el.

Röszke, Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Klárafalva, Ferencszállás és Újszentiván községek szociális szolgáltatásainak ellátása, koordinálása a Szociális Szolgáltató Központ feladata, amelynek működése kiterjed a hét település közigazgatási területén élő gyermek- és felnőtt korú lakosság teljes szociális ellátására. Az Intézmény székhelye Röszke községben található.

 

A Szociális Szolgáltató Központ keretein belül a következő szakfeladatok működnek Röszke községben:

Család-és gyermekjóléti Szolgálat: a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat két főállású, felsőfokú végzettségű munkatárs látja el. A szolgáltatás célja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családból kikerült gyermek visszahelyezésének segítése. Szociális segítő munka, családlátogatások, pszichológiai és jogi tanácsadás szervezése, biztosítása, válási, kapcsolattartási problémákban való segítségnyújtás, zaklatás, bántalmazás kezelése, megelőzése mind a Szolgálat feladata.

A családsegítők nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a játszóházak, húsvéti és a karácsonyi alkotóházak, nyári programok szervezése is ezt a célt szolgálják. Hagyománnyá vált, hogy évente egyhetes nyári foglalkozást szerveznek, főképp szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára. Egész évben folyamatos a használt ruhák, cipők gyűjtése.

Az Idősek Napi Ünnepség megszervezésében és lebonyolításában évek óta részt vesznek sz Intézmény munkatársai.

A felnőttkorú lakossággal végzett munka a családsegítés.

Feladatai közé tartozik a szociális információs szolgáltatás, veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése, tanácsadás, szociális munka végzése egyénekkel és családokkal, valamint a munkanélküliekkel való rendszeres kapcsolattartás.

 

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés: 4 fő, főállású, szakképzett gondozó látja el ezeket a feladatokat.

Az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk 

azon rászorultak részére, akik azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, szenvedélybetegek, illetve koruk vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak részére lehetőséget kell nyújtani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.

A házi segítségnyújtás célja, az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása szükségleteinek kielégítése oly módon, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és fejlesztésével biztosítva legyen.

A házi segítségnyújtás keretében azokról a személyekről gondoskodunk, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A gondozási és ápolási feladatok mellett a munkatársak mentális támogatást is végeznek.  

 

Tanyagondnoki szolgálat feladatait két fő látja el főállásban.

A cél a külterületi, tanyai lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A tanyagondnokok feladatai közé tartozik a háziorvoshoz, illetve szakellátásra való szállítás, gyógyszer felíratása és kiváltása, ebédszállítás, hivatalos ügyek intézése is. Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába, óvodába szállítása, kerti munkák, karbantartás, védőnő, logopédus szállítása, a külterületi lakosok fürdőbe fizikoterápiára, családhoz, rokonokhoz, színházba, múzeumba, kulturális programokra, vagy misére kísérése.

 

Tanyagondnokok:

Kovácsné Kacz Erika 20/360-5418

Fodor Zsolt 30/621-6346


Kapcsolódó dokumentumok:
Minden jog fenntartva © 2024 Röszke Község