Röszkei Százholdas Pagony Óvoda


Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató


Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma


Köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával


Szervezeti és működési szabályzat, házirend és pedagógiai program


Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettségük, szakképzettségük, a dajkák száma, a dajkák iskolai végzettsége, szakképzettsége, az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma